วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561


โปรแกรมล่าสุด

โปรแกรมทดสอบศัพท์ ทางธรุกิจ Business English Vocabulary Tests
โปรแกรมทดสอบศัพท์ คำเหมือน Synonyms 350 ข้อ
โปรแกรมศัพท์ ในหนังสือเรียน Family and Friends 1 ชั้น ป.1 2 และ 3
โปรแกรมศัพท์ Oxford 3000 (Oxford 3000 Most Common Words)
โปรแกรมศัพท์ ในหนังสือเรียน New Active English ชั้น ป.5
โปรแกรมศัพท์  500 คำที่พบบ่อยที่สุดในตำราเรียนชั้น ป.1-ป.3 จากงานวิจัย...
โปรแกรมศัพท์  3500 คำที่ใช้บ่อย ใช้ศัพท์จาก web ShortEng.com
โปรแกรมบัตรคำศัพท์ (Flash Cards) ใช้ศัพท์ จาก web BritishCouncil
* โปรแกรมศัพท์ 100 คำแรกที่ต้องรู้ ชุดศัพท์จาก web ภาษาอังกฤษออนไลน์
* โปรแกรมบัตรศัพท์ A-Z แบบรังผึ้ง รวม 150 คำ
โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ชั้น ป.1 - ป.6
โปรแกรม Flash card 12 หมวด 240 คำ
โปรแกรม Aplphabet flash card ชุด 1 2 3 4 และ 5 
โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน New Active เล่ม 1 2 3และ 5
โปรแกรมคำศัพท์เตรียมสอบ TOEIC จาก website chula tutor
โปรแกรมรวมศัพท์จากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ 2555-2558 ทรูปลูกปัญญา
โปรแกรมรวมคำศัพท์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 งานวิจัยคุณอัครพนท์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
********************


โปรแกรมใน website นี้ เชิญ download ใช้งาน Free
-*-* โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ และเด็กเล็ก *-*-
ฝึกพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม BBC Typing Tutor
โปรแกรม ฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นเครื่องคิดเลขการติดตั้ง
โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ (ชั้น ป.2)
โปรแกรมฝึกการบวกเลข 1 ถึงเลข 9 อย่างง่ายติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ได้สำหรับ Windows 7
โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือ My First Word Book การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมใช้ตังอย่างนี้ได้ครับ)
โปรแกรมศัพท์ภาษาอังกฤษ Dolch Word List* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมต้น *-*-
หนังสือเรียน Express English เล่ม 1-6หนังสือเรียน Smile เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Let's Go 4th edition เล่ม 1-6หนังสือเรียน Say Hello เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Super minds เล่ม 1-6หนังสือเรียน Guess What เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Projects: Play and Learn เล่ม 1-6หนังสือเรียน Backpack เล่ม 1-4
* ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1-6 โดยเขตการศึกษากำแพงเพชรเขต 2ศัพท์ในโปรแกรม
การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
**** คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ ใน web นี้ **
หนังสือเรียน English Primer 1หนังสือเรียน Go Go Live 3

ศัพท์ Spelling Bee ป.1-ป.3 จาก website Good WorkSheet* โปรแกรมคำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1 - ป.6 โดย เขตการศึกษา กำแพงเพชรเขต 2
โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น ประถมศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ชั้น ป.1 - ป.6
-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยม และ อุดมศึกษา *-*-
หนังสือเรียน Solution 1หนังสือเรียน Top score1หนังสือเรียน Four corners
หนังสือเรียน Mega Goal 4 5 และ 6
-*-* โปรแกรมศัพท์พื้นฐาน และศัพท์ที่พบบ่อย(High Frequency Words) *-*-
ศัพท์ 500 คำที่พบบ่อยในหนังสือเรียน ป.1-ป.3 งานวิจัยของนางสาวลี่ผิง เค้อศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web อ.ต้นอมร
ศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก Website ภาษาอังกฤษออนไลน์
ศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก Website ของมหาวิทยาลัยเชียงรายศัพท์ 3500 คำที่ควรรู้ website Blogsoi
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด Website MyFristBrainศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อย จาก website www.acme2k.co.uk
ศัพท์ 1000 most common words by Chris (คุณสมคิด)ศัพท์ 2000 most common words by Chris 
ศัพท์ 3000 คำ ป.1-ม.6 website virtual-exam.comศัพท์ อาชีพ 375 คำ รวบรวมจากหลาย web
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web ESL.About.com* ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยจาก web อ.ต้นอมร
-*-* โปรแกรมศัพท์อื่น ๆ *-*-
ศัพท์ จากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ 2555-2558 ทรูปลูกปัญญาศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ
ศัพท์ ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน* List Of Verb 1039 คำ จาก web www.e4thai.com
* ศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำ ที่ใช้บ่อย จาก  website www.rakenglish.com * ศัพท์กริยา 3 ช่อง 175 คำจากคำแนะนำ คุณ พสธร เรืองธรรมพิศาล
-*-* โปรแกรมศัพท์ที่ใช้ในการให้คำนิยามของ Dictionary) *-*-
ศัพท์ Longman Defining Vocabularyศัพท์ Longman Communication
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ CU TEP *-*-
ศัพท์เตรียมสอบ CU TEP
โปรแกรมฝึก Error Identification ชุด 1โปรแกรมฝึก Error Identification ชุด 2
-*-* โปรแกรมฝึก Vocabulary, Grammar *-*-
โปรแกรม 1500 Structured Test Level 1 2 and 3
โปรแกรม 1001 Vocabulary and Spellingโปรแกรม 501 Synonym&Antonym Questions
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL *-*-
โปรแกรมฝึก part 1"Photographs"โปรแกรมฝึก part 2"Question-Responses"
โปรแกรมฝึก part 4"Short Talks"โปรแกรมฝึก part 5"Incomplete Sentences"
โปรแกรมคำศัพท์ 3420 คำโปรแกรมศัพท์ หนังสือ 100 TOEIC Preperation
โปรแกรมศัพท์ IELTS 4000 คำโปรแกรมศัพท์ TOEFL 1000 คำจากง่ายไปยาก
โปรแกรมศัพท์ TOEFL จาก web ExamWord.com