วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับ ป.1 - ป.6 สนง.เขตกำแพงเพชร เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6
click บรรทัดนี้เพื่อไปหน้า web ที่ download เอกสารครับ

รายนามผู้จัดทำได้แก่
คณะทำงาน
1. นางสุพิศ  นาคเมือง                     ศึกษานิเทศก์
2. นางธัณย์จิรา  ธนาเกียรติวิบูล         ศึกษานิเทศก์
3. นางสมพิศ ทองสุข                       ครูโรงเรียนบ้านบึงสำราญ      
4. นางเกษรา นาคทอง                    ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
5. นางสาวกนกวรรณ อินทรสูต         ครูโรงเรียนบ้านคลองแขยง
6. นางสาวเทพศิริรัตน์ เทพวัง            ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง
7. นางจินดา พุกสุข                         ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
8. นายวุฒิชัย นันทวงษ์                    ครูโรงเรียนบ้านประชารักษ์ศึกษา
9. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต            ครูโรงเรียนบ้านวังบัว
10.นางสาวธัญชนก จาดดำ              ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตรวจทาน
1.     นางสกุลรัตน์ พิลึก                     ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ตรวจทาน
2.     นางละออง ขันลุย                     ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง    ออกแบบปก

นายวุฒิชัย นันทวงษ์                       ครูโรงเรียนบ้านประชารักษ์ศึกษา

จึงได้นำ ศัพท์และคำแปล มาทำโปรแกรมคำศัพท์นี้ครับ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.1 145 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.2 159 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.3 126 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.4 258 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.5 253 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป.6 126 คำตัวอย่างของ ชั้น ป.1
การทำงานของโปรแกรม ก็เหมือนโปรแกรมคำศัพท์อื่น ๆ ที่ได้ทำไปครับ
ศัพท์ 154 คำ แบ่งได้ 16 ชุด ชุดละ 10 คำ ครับ


แต่ละชุด มีแบบฝึกหัดให้ทำหลากหลายแบบ ทั้งแบบ choice แบบฟังเสียง และแบบพิมพ์ศัพท์ครับ

ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์

4 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากค่ะ จะนำไปใช้พัฒนาทักษะของนักเรียนต่อไปค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2560 16:25

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2560 21:42

  ขอบคุณค่ะ จะนำไปให้นักเรียนใช้เพื่อฝึกทักษะให้กับเต็กๆ

  ตอบลบ