วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

คำศัพท์ที่ใช้ ในโปรแกรมต่าง ๆ ใน web นี้ (Excel file ,PDF file)

click บรรทัดศัพท์เพื่อ download คำศัพท์ในโปรแกรมเป็น Excel File ครับ

ศัพท์ Dolch Word List


ศัพท์ในหนังสือ Let's go 4th edition เล่ม 1 ถึงเล่ม 6


ศัพท์ในหนังสือ Express English 1 341 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Express English 2 406 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Express English 3 560 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Express English 4 759 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Express English 5 1040 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Express English 6 1086 คำ 

ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 1 360 คำ
ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 2 480 คำ
ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 3 592 คำ
ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 4 809 คำ
ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 5 908 คำ
ศัพท์ในหนังสือ New Active English ป 6 1010 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Smile 1 106 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Smile 2 237 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Smile 3 332 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Smile 4 543 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Smile 5 668 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Smile 6 574 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Super Minds 1 531 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Super Minds 2 700 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Super Minds 3 1100 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Super Minds 4 1162 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Super Minds 5 1485 คำ 

ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 1 204 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 2 376 คำ  
ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 3 440 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 4 547 คำ
* ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 5 1073 คำ
* ศัพท์ในหนังสือ Say Hello 6 881 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 1  273 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 2  407 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 3  507 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 4  678 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 5  710 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Play and Learn 6  955 คำ 

ศัพท์ในหนังสือ Let's go 1 4th edition

ศัพท์ในหนังสือ Let's go 2 4th edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 3 4th edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 3 3rd edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 4 4th edition  
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 5 4th edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 5 3rd edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 6 4th edition
ศัพท์ในหนังสือ Let's go 6 3rd edition

ศัพท์ในหนังสือ Guess What 1 254 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Guess What 2 373 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Guess What 3  530 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Guess What 4  566 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Guess What 5  733 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Guess What 6  845 คำ

ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 1 440 คำ 

 ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 2 878 คำ 
 ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 3 878 คำ
 ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 4 1202 คำ
 ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 5 1640 คำ
 ศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 6 1570 คำ

* ศัพท์ vocabulary for grade 2 to 4


ศัพท์ในหนังสือ New world book 1
ศัพท์ในหนังสือ New world book 2

ศัพท์ในหนังสือ Go go Love English 3


ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1 243 คำ รวบรวมโดย ภาษาอังกฤษออนไลน์.com


ศัพท์ในหนังสือ Family and Friends ป 1 490 คำ

ศัพท์ในหนังสือ Family and Friends ป 2 740 คำ
ศัพท์ในหนังสือ Family and Friends ป 3 1157 คำ


ศัพท์พื้นฐาน ป.1 154 คำ สำนักงานเขตการศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ศัพท์พื้นฐาน ป.2 159 คำ สำนักงานเขตการศึกษากำแพงเพชร เขต 2

* ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ป.1-ป.6


* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 1

* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 2
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 3
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 4
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 5
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 คู่มือ
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 1
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 4
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 5
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เล่ม 7
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 คู่มือ
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2 เฉลยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 1
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 4
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 5
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 7
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เล่ม 8
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 คู่มือ
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 1
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 4
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 5
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 7
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เล่ม 8
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 คู่มือ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 4
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 5
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เล่ม 7
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 คู่มือ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5 เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 1
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 2
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 4
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 5
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 6
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 7
* แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เล่ม 8
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 คู่มือ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6 เฉลย

ศัพท์ป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน โดย สพฐ  ศัพท์ 3000 คำ ป.1 ถึง ม.6 รวบรวมจาก website www.virtual-exam.com

ศัพท์ 3500 คำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ของ website www.shortEng.com


ศัพท์ในหนังสือ Solution ชั้น ม.1

ศัพท์ท้ายบทในหนังสือเรียน Mega Goal 4 ชั้น ม.4

ศัพท์ท้ายบทในหนังสือเรียน Mega Goal 5 ชั้น ม.5
ศัพท์ท้ายบทในหนังสือเรียน Mega Goal 6 ชั้น ม.6

ศัพท์ในหนังสือ Top Score 1


* คำศัพท์ที่มีความถี่สูงสุดในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานวิจัยของ นางสาว ลี่ผิง เค้อ (PDF)ศัพท์ของ ป.6 ม3 และ ม.6 งานวิจัยของ อาจารย์ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2026 คำ (ชุดปรับปรุง)

ศัพท์ของ ป.6 งานวิจัยของ อาจารย์ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2026 คำ
ศัพท์ของ ม.3 งานวิจัยของ อาจารย์ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 3045 คำ
ศัพท์ของ ม.6 งานวิจัยของ อาจารย์ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 3199 คำ

ศัพท์ของ Longman communicator 3000 มีศัพท์ 3135 คำ

ศัพท์ Oxford 3000 ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ศัพท์ spelling bee ของชั้น ป.1-ป.3 จาก website https://sites.google.com/site/goodworksheet/kha-saphth-phun-than


* ศัพท์ 100 คำ ภาษาอังกฤษออนไลน์ 100 คำแรกที่ใช้บ่อย

ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย อ.ต้นอมร (997 คำ)
ศัพท์ 3500 คำ จาก website blogsoi


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญตั้งแต่พ.ศ.2555-2558


* ศัพท์ 242 adjective ที่ ป.6 ต้องทราบก่อนสอบ O-net
ศัพท์ 321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
* ศัพท์ 350 adverb ที่ ม.6 ต้องรู้ก่อนสอบ
ศัพท์ของ Entrance vocabulary 2189 คำ

ศัพท์ list of verb 1039 คำ

ศัพท์ 600 คำกริยาที่ใช้บ่อย จาก web รักอังกฤษ
ศัพท์ 852 CU TEP

ศัพท์ TOEIC 861 คำ ของ Chula tutor

ศัพท์โทอิค 3420 คำ
* ศัพท์โทอิค 1000 คำ ที่พบบ่อยในข้อสอบ ของ www.EngNow.in.th

ศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ 2169 คำ
ศัพท์ในเมนู Excel 2007
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ใช้ในโปรแกรม
ศัพท์บัญชี 813 คำ จาก website คลังศัพท์ไทย
ศัพท์ของโปรแกรม 331 กริยาที่ใช้บ่อยที่สุด

1354 TOEFL word list
* ศัพท์ 1000 คำ TOEFL จากง่ายไปยาก

* ศัพท์ 4323 IELTS Academic word list

* ศัพท์ 2190 entrance vocabulary
* ศัพท์ 501 synonym and antonym words
* ศัพท์ 1870 คำ ในหนังสือเรียน Four Corners

* ศัพท์ 1000 คำ Most common words จาก website esl.about.com
* ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
* ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย โดยคุณคริส (สมคิด)
* ศัพท์ 2000 คำที่ใช้บ่อย โดยคุณคริส (สมคิด)

* ศัพท์ อาชีพ 375 คำ

6 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ต้องการให้ทำกับศัพท์ในหนังสือเล่มไหน เมล์ติดต่อได้ครับ

   ลบ
 2. เสนอแนะคะสามารถนำคำศัพท์ไปทำแบบฝึกอ่าน Phonic โดยฝึกอ่านเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกดจะทำได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 3. ถ้ามีเนื้อหาและแบบฝึก ก็น่าลองทำดูครับ เนื่องจากผู้ทำไม่ได้จบตรง หรือ มีความรู้ตรงสายภาษาอังกฤษครับ โปรแกรมที่ทำจึงต้องพึ่งหนังสือเรียนที่มีอยู่แล้ว และอีกอย่าง เริ่มทำเพื่อใช้ในครัวเรือนกับลูกหลานนะครับ

  ตอบลบ
 4. ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ต้องการศัพท์ชุดไหน แจ้งมาได้นะครับ

   ลบ